Szczegóły ogłoszeń

zakup i dostawa nowego cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby systemu wspomagania dowodzenia jednostek Policji na terenie miasta Szczecin

- rozstrzygnięcie postępowania

- wzór procedury testowej - załącznik do odpowiedzi z dnia 05.09.2013

- odpowiedzi z dnia 05.09.2013 na pytania z dnia 28.08.2013 do siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- pytania z dnia 28.08.2013r i informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

        - wymagania gwarancyjne i serwisowe oraz zasady odbioru przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do wzoru umowy

        - wzór protokołu odbioru ilościowego - załącznik nr 4 do wzoru umowy

        - wzór protokołu odbioru technicznego - załącznik nr 5 do wzoru umowy

        - wzór protokołu odbioru szkolenia - załącznik nr 6 do wzoru umowy

- formularz opis oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

 

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/-bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.08.2013
Data modyfikacji : 10.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry