Szczegóły ogłoszeń

Remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35

 rozstrzygnięcie po dokonaniu ponownego badania i oceny ofert z dnia 01.10.2013r.

 rozstrzygnięcie z dnia 20.09.2013r.

 pytanie wraz z odpowiedzią - informacja o terminie wizji lokalnej

 ogłoszenie o zamówieniu

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

 wzór umowy załącznik nr 7

 Projekt budowlany

 Specyfikacje STWiORB

 Przedmiary

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.plbezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,00PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie

Zamawiającego czynnej w godz. 11:00–14:00,

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy,

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

SIWZ na kwotę 4,65 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 29.08.2013
Data modyfikacji : 01.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry