Dostawa 2 szt. motocykli ciężkich w wersji RD wraz z wyposażeniem - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa 2 szt. motocykli ciężkich w wersji RD wraz z wyposażeniem

- rozstrzygnięcie

- modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.09.2013r.

- modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.09.2013r.

- odpowiedzi na pytania z dnia 09.09.2013r wraz z modyfikacją siwz

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

- wzór protokołu odbioru - załącznik do umowy

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

- formularze opis oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 10,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.09.2013
Data modyfikacji : 25.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry