Szczegóły ogłoszeń

Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

- rozstrzygnięcie

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.10.2013r.

- zmieniony załącznik nr 7.1 formularz kalkulacji cenowej do siwz

- zmiana treści siwz z dn. 07.10.2013 i terminu składania ofert na 11.10.2013r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.10.2013r.

- zmienione formularze kalkulacji cenowej - załaczniki nr 7.1 i 7.2 do siwz

- zmieniony wzór umowy - załącznik nr 6.2 do siwz

- zmieniony wzór umowy - załącznik nr 6.1 do siwz

- odpowiedzi na  pytania z 26 i 27.09.2013r, zmiana treści siwz i terminu składania ofert na 09.08.2013r.

- zmiana terminu składania ofert oraz pytania z dnia 26.09.2013r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- wzór umowy - załącznik nr 6.1 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 6.2 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 7.1 i 7.2 do siwz

- wzór protokołu reklamacyjnego - załącznik do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.09.2013
Data modyfikacji : 14.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry