Szczegóły ogłoszeń

Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A Komendy Miejskiej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

 rozstrzygnięcie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.10.2013r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianą z dnia 07.10.2013r. oraz informacją o przesunięciu terminu skaładania ofert na dzień 14.10.2013r

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2013r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią z dnia 27.09.2013r. oraz informacją o przesunięcia terminu składania ofert na dzień 10.10.2013r.

 ogłoszenie o zamówieniu

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,8

 wzór umowowy załącznik nr 7

 STWiORB

 Przedmiary

 Projekty budowlane

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/-bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 10,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 
 
 
 
 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2013
Data modyfikacji : 17.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry