Szczegóły ogłoszeń

Dostawa materiałów biurowych oraz jednorazowa dostawa kalendarzy na rok 2014

część I - ponowna ocena ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

część I - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

unieważnienie część II - kalendarze

 

zmiana terminu dla częśći II - kalendarze

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 zapytania do siwz z dnia 30.09.2013 r.i odpowiedzi,  zmiana terminu dla części I

zmodyfikowany Załącznik nr 5.1 do siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

zapytanie do siwz z dnia 27.09.2013 r. i odpowiedzi

zmodyfikowany Załącznik nr 5.2 do siwz - cz. kalendarze

 

zapytania do siwz z dnia 26.09.2013 r. i odpowiedzi

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4

zał. nr 5.1

zał. nr 5.2

zał. nr 6 - wzór umowy

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 25.09.2013
Data modyfikacji : 05.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry