Szczegóły ogłoszeń

Budowa połączeń światłowodowych w celu przyłączenia KP PSP do sieci OST 112 na terenie woj. zachodniopomorskiego

- rozstrzygnięcie

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- Projekt, STWiOR, przedmiar dla części nr 1 zamówienia – załącznik nr 9 do siwz

- Projekt,  STWiOR, przedmiar dla części nr 2 zamówienia – załącznik nr 9 do siwz

- Projekt,  STWiOR, przedmiar dla części nr 3 zamówienia – załącznik nr 9 do siwz

- Projekt,  STWiOR, przedmiar dla części nr 4 zamówienia – załącznik nr 9 do siwz

- Projekt,  STWiOR, przedmiar dla części nr 5 zamówienia – załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł dla uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 50,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.10.2013
Data modyfikacji : 13.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry