Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników niezbędnych do prowadzenia badań genetycznych na potrzeby jednostek terenowych garnizonu zachodniopomorskiego wykonywanych przez Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

cz.I - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

unieważnienie cz. II

rozstrzygnięcie - część III

pytanie do siwz - część II

załącznik do pytania

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz i zał. 1, 2, 3, ,4, 6

zał. 5a do siwz- część I

zał. 5b do siwz - część II

zał. 5c do siwz - część III

zał. nr 7 do siwz - wzór umowy

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 31.10.2013
Data modyfikacji : 19.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry