Szczegóły ogłoszeń

Rozbiórka budynków usługowych zlokalizowanych na dz. Nr 163/9 i 163/11 obr. 5 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d wraz przygotowaniem projektu rozbiórki i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

pytanie i odpowiedź na pytanie

 

siwz

informacja o zamieszczeniu siwz z załącznikami w werji edytowalnej

 

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

pytanie i odpowiedź na pytanie, zmiana terminu

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

zał. nr 7 - wzór umowy

inwentaryzacja

specyfikacja techniczna

przedmiar robót

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 20,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 20,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 07.11.2013
Data modyfikacji : 05.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry