Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług w zakresie żywienia funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

  rozstrzygnięcie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu skałdania ofert na dzień 27.11.2013r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami z dnia 20.11.2013r.

 ogłoszenie o zamówieniu

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6

 formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 7

 wzór umowy załącznik nr 8

SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór

Metryczka

Data publikacji : 18.11.2013
Data modyfikacji : 02.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry