Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- rozstrzygnięcia z dn. 06.12.2013r.

- ocena ofert - załącznik do rozstrzygnięcia z dn. 06.12.2013r.

- odpowiedzi z dn. 25.11.2013r. na pytania z dn. 20 i 22.11.2013r.

- zmiana istotnych postanowień umowy z dn. 25.11.2013r. - załącznik nr 7 do siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.11.2013r.

- pytania z dn. 20.11.2013r. i zmiana terminu składania ofert na 28.11.2013r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- istotne dla stron postanowienia umowy - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 8 do siwz

- opis kryterium oceny ofert, jego znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór
 

Metryczka

Data publikacji : 18.11.2013
Data modyfikacji : 06.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry