Szczegóły ogłoszeń

Dostawa czterech kompletów radiolinii (przęseł) wraz z elementami montażowymi, zasilającymi, umożliwiającymi podłączenie do istniejących rozwiązań w ośmiu lokalizacjach, oraz dostawa systemu zarządzania i nadzoru urządzeń radioliniowych

- rozstrzygnięcie z dn. 02.12.2013r.

- odpowiedzi z dn. 25.11.2013r. na pytania z dn. 22 i 25.11.2013r.

- zmieniony dn. 25.11.2013r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.11.2013r.

- zmiana treści siwz z dn. 22.11.2013r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór
 

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2013
Data modyfikacji : 02.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry