Szczegóły ogłoszeń

dostawa olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 informacja o unieważnieniu postępowania

zmieniony formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 5 - z dnia 18.12.2013r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią i zmianą z dnia 18.12.2013r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.12.2013r.

zmieniony formularz kalkucji cenowej załącznik nr 5

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami z dnia 13.12.2013r.

 ogłoszenia o zamówieniu

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,7

 formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 5

 wzór umowy - załącznik nr 6

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 06.12.2013
Data modyfikacji : 15.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry