Szczegóły ogłoszeń

Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

- rozstrzygnięcie część I, część II, część III i część IV

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dn. 28.02.2014r. dotyczy części II, części III i części IV

- zmiana siwz terminu składania ofert dot. część II, część III i część IV na 04.03.2014r.

- zmieniony formularz cenowy - załącznik nr 6.1 do siwz dn. 27.02.2014r.

- zmiana siwz i zmiana terminu składania ofert dot. Części I na 04.03.2014r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dn. 27.02.2014r. dotyczy Części I

- odpowiedź na pytanie z dn. 21.02.2014r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert na 28.02.2014r.

- zmiana terminu składania ofert oraz pytanie z dn. 21.02.2014r

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz cenowy - załącznik nr 6.1 do siwz

- formularz cenowy - załącznik nr 6.2 do siwz

- formularz cenowy - załącznik nr 6.3 do siwz

- formularz cenowy - załącznik nr 6.4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 10.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry