Szczegóły ogłoszeń

Wywóz odpadów komunalnych stałych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych)

unieważnienie części 23 zamówienia

rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części 1-3,7,8,10-13,15,16,18-25,27-35,37 i 38

unieważnienie części 4,5,6,9,14,17 i 36 zamówienia

 pytanie do siwz i odpowiedź z dn. 11.03.2014r.

pyt. do siwz i modyfikacja siwz

zmodyfikowany zał. nr 1- formularz oferty cenowej    zmodyfikowany załącznik nr 1 - wersja do edycji

zmodyfikowany zał. nr 5 - harmonogram wywozu odpadów

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4,7.

zał. nr 5 - harmonogram wywozu odpadów

zał. nr 6 - wzór umowy

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 03.03.2014
Data modyfikacji : 07.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry