Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 

rozstrzygnięcie części 7

 rozstrzygnięcie dla części 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2014r.

 pytania do siwz wraz odpowiedziami, zmieniony załącznik 5.12 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcie ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania do siwz i odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmodyfikowany załącznik 5.1 do siwz                   zmodyfikowany załącznik 5.1 do siwz-wersja do edycji

zmodyfikowany wzór umowy

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1-4, 7

załączniki nr 5 - formilarze kalkulacji cenowej

załącznik nr 6 - wzór umowy

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,50 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,5 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2014
Data modyfikacji : 10.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry