Szczegóły ogłoszeń

Dostawa i montaż windy w budynku biurowym nowej siedziby KPP w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 29

 

rozstrzygnięcie postępowania

treść zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 09.04.2014 r.

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 04.04.2014 r.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz wraz z zał. nr 1, 2, 3, 4, 6

zał. nr 5 wzór umowy

dokumentacja projektowa - rzuty kondygnacji, przekrój

Specyfikacja Techniczna Windy Osobowej

Kosztorys-przedmiar: kosztorys w wersji ath, kosztorys nakładczy w wersji pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

 

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2014
Data modyfikacji : 24.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry