Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- rozstrzygnięcie

- odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 29.04.2014r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.04.2014 r

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- wzór protokółu odbioru końcowego łącza - załącznik do umowy

- załącznik nr 7 do siwz - wersja edytowalna z rozszerzeniem .doc

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2014
Data modyfikacji : 23.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry