Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy druków resortowych i akcydensowych na potrzeby jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- rozstrzygnięcie części 1 postępowania

- rozstrzygnięcie postępowania

- zmiana wzoru umowy w dniu 17.04.2014r. - załącznik nr 7 do siwz

- odpowiedź na pytanie do siwz z dnia 17.04.2014r

- załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej - zmieniony w dniu 14.04.2014r.

- zmiana treści siwz w dniu 14.04.2014r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6.2 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7

- edytowalny załącznik nr 6.1 do siwz

- edytowalny załącznik nr 6.2 do siwz

 - wzór formularzy - do załącznika 6.1.zip
 - wzór formularzy poz. 1 do poz. 54  do załącznika 6.2.zip
 - wzór formularzy poz. 55 do poz. 96  do załącznika 6.2.zip
 - wzór formularzy poz. 97 do poz.135  do załącznika 6.2.zip
 - wzór formularzy poz. 136 do poz.  184 do załącznika 6.2.zip
 - wzór formularzy poz. 185 do poz.  208 do załącznika 6.2.zip
 - wzór formularzy poz. 209 do końca do  załącznika 6.2.zip

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2014
Data modyfikacji : 25.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry