Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

rozstyrzycie częśći 2, 6, 18, 21, 23, 24

rozstrzygnięcie w części: 1, 3, 4, 5, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26

  ogłoszenie o zamówieniu

  specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 8

formularze kalkulacji cenowej załączniki nr 5.1 - 5.26

wzór umowy załącznik nr 6

wzór umowy załącznik nr 7

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 25.04.2014
Data modyfikacji : 27.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry