Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą w Szczecinie, przy ul. Bardzińskiej 1 A - etap III

rozstrzygnięcie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 01.07.2014r.

 odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków wraz z odpowiedziami z dnia 30.06.2014r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27/06/2014

 informacja o przekazaniu zmiany ogłoszenia z dnia 26.06.2014r.

 informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 zmieniony wzór umowy załącznik nr 6 do siwz z dnia 26.06.2014r.

 informacja o przekazaniu zmiany ogłoszenia z dnia 24.06.2014r.

 odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.06.2014r. wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert na dzień 21.07.2014r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 13/06/2014

 informacja o przekazaniu sprostowaniu ogłoszenia z dnia 10.06.2014r.

 odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami z dnia 10.06.2014r. wraz z informacją o zmiane wysokości wadium

 informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej na dzień 09.06.2014r. na godz. 10.00

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,7,8

 wzór umowy załącznik nr 6

 ogłoszenie o zamówieniu

 ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej

 

 Dokumentacja - standaryzacja

 Dokumentacja - termomodernizacja

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1 500,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 1 500,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2014
Data modyfikacji : 31.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry