Szczegóły ogłoszeń

Nadzór inwestorski – zadania: pn. „Termomodernizacja obiektów służbowych Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego”

 rozstrzygnięcie postępowana z dnia 25.07.2014r.

- unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania dn. 17.07.2014 r.

- rozstrzygnięcie postępowania

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu UPUE z dnia 11.06.2014r

- zmiana treści siwz z dnia 06.06.2014r. - zmiana wysokości wadium

- informacja o przekazaniu sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.06.2014r.

- zmieniony w dniu 03.06.2014r. wzór umowy - załącznik nr 9 do siwz

- pytania do siwz z dnia 30.05.2014 wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz

- pytanie do siwz z dnia 27.05.2014 wraz z wyjaśnieniami

- ogłoszenie o zamówieniu

- informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.05.2014r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7

- harmonogram terminowo-rzeczowy - załącznik nr 8 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 9 do siwz

- Projekty budowlane, specyfikacje (STWiORB), przedmiary robót - odpowiednio dla każdego obiektu - załączniki nr 10-12 do siwz.zip

 

SIWZ można uzyskać:
1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/
portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6900,00 PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w
siedzibiezamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,
b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty
sporządzeniasiwz na kwotę 6900,00 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz
zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.05.2014
Data modyfikacji : 25.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry