Szczegóły ogłoszeń

Budowa stacji obsługi samochodów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11- etap I

- rozstrzygnięcie

- odpowiedzi na pytania z dnia 17.06.2014r.

- odpowiedzi na pytania z dnia 16.06.2014r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 13.06.2014r.

- dokumentacja - projekt sieć cieplna

- odpowiedzi na pytania z dnia 13.06.2014r. oraz zmiana treści siwz i terminu składania ofert

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- dokumentacja projekty budowlane –  załącznik nr 8 do siwz

- specyfikacje techniczne STWiORB – załącznik nr 9 do siwz

- przedmiary robót, szczegółowe kosztorysy nakładcze w formacie .pdf i .ath – załącznik nr 10 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 125,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 125,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 05.06.2014
Data modyfikacji : 27.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry