Szczegóły ogłoszeń

dostawa ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

 rozstrzygnięcie

 pytania do siwz wraz z odpowiedziami i zmainą z dnia 13.06.2014r

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią i zmianą z dnia 11.06.2014r.

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia załącznik na 1,2,3,4 i 7

formularz kalkulacji cenowej załącznik - opony zimowe i całoroczne nr 5.1

formularz kalkulacji cenowej - opony letnie załącznik nr 5.2

wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 10.06.2014
Data modyfikacji : 08.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry