Szczegóły ogłoszeń

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

 

 rozstrzygnięcie

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.09.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.08.2014r.

zmieniony wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz z dnia 28.08.2014r.

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą terminu składani i otwarcia ofert z dnia 28.08.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.08.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.08.2014r

zmieniony wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 08.08.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 18.07.2014r.

 załączniki do siwz w wersji edytowalnej załączniki nr 1,2,3,4 i 7

 wykaz punktów poboru energii elektrycznej załącznik nr 5 do siwz

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 17.07.2014r.

 zmieniony wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załączniami nr 1,2,3,4 i 7

 wykaz punktów poboru energii elektrycznej załącznik nr 5

 wzór umowy załącznik nr 6

 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01/07/2014r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.06.2014r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 26.06.2014
Data modyfikacji : 23.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry