Szczegóły ogłoszeń

dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

 rozstrzygnięcie część I

 rozstrzygnięcie cześć II

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.08.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.08.2014r

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II - załącznik nr 8.2 do siwz

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I - załącznik nr 8.1 do siwz

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 08.08.2014r.

pytanie do siwz wraz z odpowiedzią z dnia 17.07.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I - załącznik nr 8.1 do siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II - załącznik nr 8.2 do siwz

 formularz cenowy część I załącznik nr 9.1 do siwz

 formularz cenowy częsć II załącznik nr 9.2 do siwz

 harmonogram asortymentowo-ilościowy część I - załącznik nr 10.1 do siwz

 harmonogram asortymentowo-ilościowy część II - załącznik nr 10.2 do siwz

 ogłoszenie o zamóweniu opublikowane w Dzienniuku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.07.2014r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  w dniu 02.07.2014r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 02.07.2014
Data modyfikacji : 16.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry