Szczegóły ogłoszeń

Remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 – II część

 rozstrzygnięcie z dnia 15.09.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.08.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.08.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.08.2014r.

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana terminu składania ofert z dnia 14.08.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.08.2014r

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami oraz zmianą terminu składania ofert z dnia 11.08.2014r.

edytowalna wersja zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 do siwz

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 06.08.2014 r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 28.07.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 23.07.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami z dnia 16.07.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 Specyfikacje STWOiR

 Projekty budowlane

 Przedmiary - kosztorysy

 ogłoszenie o zamóweniu opublikowane w Dzienniu Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.07.2014r.

 ogłoszenie o zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.07.2014r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 750,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 750,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 03.07.2014
Data modyfikacji : 15.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry