Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- rozstrzygnięcie

- pytania do siwz z dn. 29.07-01.08.2014 r. wraz z wyjaśnieniami z dn. 12.08.2014 r.

- pytania do siwz z dn. 23.07.2014 r. wraz z wyjaśnieniami

- pytanie do siwz z dn. 16.07.2014 r. wraz z wyjaśnieniami

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 6 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 8.1 do siwz (zadanie nr 1,2)

- wzór umowy - załącznik nr 8.2 do siwz (zadanie nr 3,4,5)

- wzór protokółu odbioru końcowego łącza - załącznik do umów

- informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.07.2014 r

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.07.2014
Data modyfikacji : 08.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry