Szczegóły ogłoszeń

Remont części budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

roztrzygnięcie z dnia 11.09.2014r

 specyfikacja istotnych warunków zamówienie wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

  wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 Projekty budowlane

 Specyfikacje STWOiR

 Przedmiary - kosztorysy

 ogłoszenie opublikowe w Dzienniku Urżędowym Unii Europejskiej w dniu 18.07.2014r.

 ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.07.2014r.

Informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 37 ust. 2 uPzp, zostanie udostępniona na stonie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 700,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 700,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.07.2014
Data modyfikacji : 11.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry