Szczegóły ogłoszeń

Termomodernizacja oraz standaryzacja budynku II KP w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11- II etap

 rozstrzygnięcie z dnia 08.09.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 01.08.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 Dokumentacja Termomodernizacja

 Dokumentacja Standaryzacja

 

 ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejkiejw dniu 26.07.2014r.

  ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Unii Europejskiej w dniu 24.07.2014r.

 

Informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 37 ust. 2 uPzp, zostanie udostępniona na stonie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 500,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 500,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 24.07.2014
Data modyfikacji : 08.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry