Szczegóły ogłoszeń

Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych o napędzie spalinowo-elektrycznym dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

rozstrzygnięcie postępowania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2014 r.

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacja treści siwz i zmiana terminu składania ofert z dnia 11.08.2014 r.

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści siwz, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.08.2014 r.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz wraz z zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 do siwz

zał. nr 6, 7 do siwz

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 01.08.2014
Data modyfikacji : 25.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry