Szczegóły ogłoszeń

Renowacja zabytkowego obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47

rozstrzygnięcia z dnia 11.09.2014r

 pytania do siwz wraz z odpowiedziami z dnia 03.09.2014r.

 pytanie do siwz wraz z odpowiedzią z dnia 28.08.2014r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana warunku udziału w postępowaniu

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  zmiana terminu składania ofert na dzień 08.09.2014r. godz. 12.30 , otwarcia ofert na dzień 08.09.2014r. godz. 13.00 i wniesienia wadium na dzień 08.09.2014r. do godz. 12.30

 pytanie do siwz wraz z odpowiedzią, zmiana warunku z dnia 26.08.2014r. 

 pytania do siwz wraz z odpowiedziami i zmianą z dnia 22.08.2014r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

- załącznik nr 1 do wzoru umowy

- załącznik nr 2 do wzoru umowy

- Dokumentacja budowlana: projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 8 do siwz

- Specyfikacje (STWiOR) – branża budowlana, sanitarna i elektryczna - załącznik nr 9 do siwz

- Przedmiary robót w pdf i ath - załącznik nr 10 do siwz

- Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej – załącznik nr 11

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 500,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 500,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.08.2014
Data modyfikacji : 11.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry