Szczegóły ogłoszeń

Dostawa pałek szturmowych typ PS, pałek wielofunkcyjnych typu Tonfa, pałek teleskopowych BONOWI EKA 21 lub równoważnych

- rozstrzygnięcie w zakresie części 1

- rozstrzygnięcie w zakresie części 2

- unieważnienie w zakresie części 3

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6.1-6.3

- wzór umowy z załącznikami 1-3 dot. część 1 - załącznik nr 7.1 do siwz

- wzór umowy z załącznikami 1-3 dot. część 2 - załącznik nr 7.2 do siwz

- wzór umowy z załącznikami 1-3 dot. część 3 - załącznik nr 7.3 do siwz

- wykaz adresów dostaw i osób do kontaktu dot. części 1 - załącznik nr 4 do umowy

- wykaz adresów dostaw i osób do kontaktu dot. części 2 - załącznik nr 4 do umowy

- wykaz adresów dostaw i osób do kontaktu dot. części 3 - załącznik nr 4 do umowy

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części 1,2 i 3 zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.08.2014
Data modyfikacji : 10.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry