Szczegóły ogłoszeń

Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, wraz z elementami towarzyszącymi przy ul. A. Mickiewicza 19

 rozstrzygnięcie z dnia 26.09.2014r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.09.2014r

 modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 09.09.2014r. wraz z informacją o przedłużeniu terminu składani ofert na dzień 24.09.2014r.

 zmodyfikowany projekt budowlany garaż z dnia 09.09.2014r.

 zmodyfikowane projekty budolwane branża sanitarna z dnia 09.09.2014r.

 zmodyfikowana specyfikacja techniczna STWOiR - branża sanitarna z dnia 09.09.2014r.

 ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.09.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4, 5 i 7

 wzór umowy załącznik nr 6

 projekty budowlane branża budowlana

 projekty budowlane branża elektryczna

 projekty budowlane branża sanitarna

 specyfikacje STWOiR

 przedmiary - kosztorysy

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.09.2014
Data modyfikacji : 26.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry