Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanera dla KPP w Choszcznie, drukarki laserowej dla KPP Drawsko Pomorskie i urządzenia wielofunkcyjnego dla KMP w Koszalinie

- rozstrzygnięcie z dn. 07.11.2014r.

- pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 09.10.2014 r.

- pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 01.10.2014 r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2014r.

 - modyfikacja siwz i załączników nr 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 do siwz oraz wadium z dnia 26.09.2014 r.

 - ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.09.2014r.

- pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 22.09.2014 r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.09.2014r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.09.2014r.

- pytania i odpowiedzi oraz zmiany treści siwz z dnia 17.09.2014 r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.09.2014r.

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.09.2014 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- wzór tabeli do uzupełnienia nr sprzętu - załącznik nr 9 do siwz

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.09.2014r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.09.2014 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2014
Data modyfikacji : 07.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry