Szczegóły ogłoszeń

Remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przy ul. Kilińskiego 1 – II etap

 rozstrzygnięcie z dnia 07.10.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 23.09.2014r.

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5, i 7

wzór umowy załącznik nr 6

projekty budowlane: budowlana, sanitarna, elektryczna

Specyfikacje techniczne STWOiR

przedmiary -  koszorysy

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 12.09.2014
Data modyfikacji : 20.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry