Szczegóły ogłoszeń

Nadzór inwestorski – zadania: „KPP GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej”

- rozstrzygnięcie z dn. 27.10.2014 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.10.2014 r.

- zmieniony wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- pytania do siwz z dn. 23-24 i 27.09.2014r. i odpowiedzi z dn. 02.10.2014 r. oraz zmiana siwz, terminu składania ofert i wadium

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z otrzymaniem zapytań do siwz w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium ulegnie przesunięciu. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie.


- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 25.09.2014r.

- pytania do siwz z dn. 23-24.09.2014r. i odpowiedzi z dn. 25.09.2014r. oraz zmiana siwz

- pytania do siwz z dn. 22.09.2014r. i odpowiedzi z dn. 25.09.2014r.

- załączniki do siwz w formie edytowalnej MS Word

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- Aktualne projekty budowlane, specyfikacje techniczne (STWiORB) oraz przedmiary robót dostępne na stronie internetowej:

        http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/19103,KPP-Gryfino-budowa-nowej-siedziby-przy-ul-Luzyckiej.html

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1 400,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 1 400,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 19.09.2014
Data modyfikacji : 27.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry