Szczegóły ogłoszeń

dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

 rozstrzygnięcie część II, III, IV, V

 rozstrzygnięcie część I

 pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz odpowiedzią z dnia 13.10.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr 8.1- 8.5 do siwz

 formularze cenowe załączniki nr 9.1- 9.5 do siwz

 harmonogramy asortymentowo-ilościowo-czasowe nr 10.1 - 10.5 do siwz

 ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.09.2014r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.09.2014r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2014
Data modyfikacji : 07.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry