Szczegóły ogłoszeń

Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie

- rozstrzygnięcie z dn. 16.10.2014 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.10.2014 r.

- zmieniony dn. 07.10.2014 r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do siwz

- zmiana treści siwz i terminu składania ofert z dn. 07.10.2014 r.

- zmieniony dn. 06.10.2014 r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do siwz

- zmieniony dn. 06.10 .2014 r. wzór umowy z załącznikami –  załącznik nr 7 do siwz

- zmieniona dn. 06.10.2014 r. specyfikacja techniczna sprzętu – załącznik nr 6 do siwz - wersja edytowalna w MS Word

- zmieniona dn. 06.10.2014 r. specyfikacja techniczna sprzętu – załącznik nr 6 do siwz

- pytania do siwz z dn. 30.09 - 2.10.2014 r. i odpowiedzi z dn. 06.10.2014 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.10.2014 r.

- informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 02.10.2014 r.

- wersja edytowalna w MS Word załączników do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- specyfikacja techniczna sprzętu – załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy –  załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2014
Data modyfikacji : 16.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry