Szczegóły ogłoszeń

Remont budynku C i D przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, część I- Izba Dziecka

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 rozstrzygnięcie z dnia 26.11.2014r

 zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.10.2014r.

 zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20.10.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji - sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji - sprostowanie przekazane do Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.10.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowy załącznik nr 6

 Projekty budowlane branża budowlana

  Projekty budowlane branża elektryczna

 Projekty budowlane branża sanitarna

 Przedmiary - kosztorysy

 specyikacje techniczne STWOiR

 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.10.2014r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii  Euopejskiej w dniu 10.10.10r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 500,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 500,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.10.2014
Data modyfikacji : 12.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry