Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- ogłoszenie - informacja o udzieleniu zamówienia opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.01.2015r.

- ogłoszenie - informacja o udzieleniu zamówienia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.12.2014 r.

- rozstrzygnięcie w zakresie zadania nr 2 z dn. 15.12.2014 r.

- rozstrzygnięcie w zakresie zadania nr 1 z dn. 02.12.2014 r.

- zmieniony w dn. 18.11.2014 r. wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- pytania do siwz i odpowiedzi z dn. 18.11.2014 r.

- wzór umowy z załącznikiem - załącznik nr 8 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 7.1, 7.2 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 6 do siwz

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.10.2014 r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.10.2014 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 15.10.2014
Data modyfikacji : 05.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry