Szczegóły ogłoszeń

dostawa dwóch samochodów osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, dwóch samochodów osobowych typu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego Sta

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane w dniu 20.02.2015r.

 rozstrzygnięcie część II

 rozstrzygnięcie cześć I

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2015r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.01.2015r.

 informacja o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2015r. wraz z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 06.02.2015r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.01.2015r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.01.2015r.

 informacja o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 09.01.2015r. wraz z informacją  o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 15.01.2015r.

 zmodyfikowany - wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 08.01.2015 r. dotycząca terminu wykonania zamówienia

 specyfikacja techniczna dla samochodu osobowo-terenowego typu PICK-UP nr 8.1. do siwz - z naniesionymi zmianami

 specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego typu Furgon załącznik nr 8.2 do siwz - z naniesionymi zmianami

pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią z dnia 24.12.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2014r.

 pytanie do specyfikacji wraz z odpowiedzią i zmianą z dnia 18.12.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.12.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianą z dnia 18.12.2014r. oraz inforacja o zmianie termiun składani i otwarcia ofert    na dzień 12.01.2015.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami z dnia 08.12.2014r

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 26.11.2014r

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6

 wzór umowy - załącznik nr 7

 specyfikacja techniczna dla samochodu osobowo- terenowego typu PICK-UP załącznik nr 8.1 do siwz

 specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego typu Furgon załącznik nr 8.2 do siwz

 ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.11.2014r

 ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2014r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 20.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry