Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

- ogłoszenie u udzieleniu zamówienia

- rozstrzygnięcie w zakresie części nr 1 i 2

- unieważnienie w zakresie części nr 3

- pytania do siwz i odpowiedzi z dn. 25.11.2014 r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej Część nr 1 - załącznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej Część nr 2 - załącznik nr 6.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej Część nr 3 - załącznik nr 6.3 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2014
Data modyfikacji : 17.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry