Szczegóły ogłoszeń

dostawa samochodu osobowego terenowego oznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz przyczepy podłodziowej przystosowanej do przewozu łodzi morskiej w ramach projektu „Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmors

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 rozstrzygnięcie część I  i II z dnia 02.12.2014r.

 pytanie do specyfikacji istotnych warunków wraz odpowiedzią i zmianą z dnia 27.11.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami z dnia 26.11.2014r.

 pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami z dnia 25.11.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 5

 wzór umowy część I załącznik nr 6.1 do siwz

 wzór umowy część II załącznik nr 6.2 siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I - załącznik nr 7.1 do siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II - załącznik nr 7.2 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ można uzyskać:

1) Na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) Osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) Drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 5,00zł plus koszty przesyłki w wysokości 11,00 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.11.2014
Data modyfikacji : 06.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry