Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 29.01.2015 r.

- rozstrzygnięcie w zakresie zadań od nr 1 do nr 21 z dn. 09.01.2015 r.

- sprostowanie z dn. 09.12.2014 r. dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej w treści siwz

 - wersja edytowalna zmienionych dn.05.12.2014 r. załączników do siwz.zip

zmienione dn. 05.12.2014 r. formularze cenowe i jakościowe dla poszczególnych zadań - załączniki nr 6.1 - 6.21 do siwz

- zmienione dn. 05.12.2014 r. istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7 do siwz

- zmieniony dn. 05.12.2014 r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2014 r.

- odpowiedzi dn. 05.12.2014 r. na pytania do siwz, zmiana siwz i załączników, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.12.2014 r.

- zmiana terminu składania ofert z dn. 03.12.2014 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z otrzymaniem zapytań do siwz w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulegnie przesunięciu. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze cenowe i jakościowe dla poszczególnych zadań - załączniki nr 6.1-6.21 do siwz

- istotne dla stron postanowienia umowy - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 8 do siwz

- opis kryterium oceny ofert, jego znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 25.11.2014
Data modyfikacji : 29.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry