Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa radiotelefonów doręcznych i samochodowych systemu TETRA dla KMP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 18.12.2014 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 17.12.2014 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.12.2014

- zmieniony dn. 09.12.2014 r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 6 do siwz

- odpowiedzi z dn. 09.12.2014 r. na pytania do siwz, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówieniua z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 6 do siwz

- wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.12.2014
Data modyfikacji : 18.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry