Szczegóły ogłoszeń

dostawa łodzi motorowej morskiej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w ramach projektu Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego

 informacja o unieważnieniu postępowania

 zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 15.01.2015 r., zmiany terminu składania i otwarcia ofert, terminu wniesienia wadium, oraz załącznika nr 1 do siwz - formularza oferty cenowej, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.01.2015 r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 12.01.2015r.

   ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 09.01.2015r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i  zmianami z dnia 09.01.2015r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 5

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.01.2015
Data modyfikacji : 05.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry