Szczegóły ogłoszeń

dostawa łodzi motorowej morskiej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w ramach projektu Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 rozstrzygnięcie z dnia 24.02.2015r. 

 ogłoszenie o zamówieniu

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 5

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do siwz

 

IWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

 

Metryczka

Data publikacji : 10.02.2015
Data modyfikacji : 09.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry