Szczegóły ogłoszeń

dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.03.2015r.

 rozstrzygnięcie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2015r. - zmiana terminu składania ofert na dzień 02.03.2015r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 25.02.2015r.

 zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 5 do siwz

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 7

 formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 5 do siwz

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.02.2015
Data modyfikacji : 25.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry