Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 01.04.2015 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 12.03.2015 r.

- zmieniony dn. 05.03.2015 r. wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- odpowiedzi z dn. 05.03.2015 r. na pytania do siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.03.2015 r.

- zmieniony dn. 04.03.2015 r. załącznik nr 4 do siwz

- odpowiedź z dn. 04.03.2015 r. na pytanie do treści siwz oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 6 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz z załącznikami 1,2A-2D,3

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2015
Data modyfikacji : 01.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry